Tag dialetto

Leggende in dialetto: il cane. U’ can’

M’chel er nù grann’ fat’hator’ e tutt quant u scienn’ truvenn’ p’cchè rav’ na man’ a gent ca t’nia b’suogn’. Nu juorn u’ chiama’h na v’cchiaredd cà t’nia rà s’stma’h nù poc’ r’ robb. M’chel s’acc’ri’h r’ fati’h e avia’h…

Leggende in dialetto: La grotta. A’ grott’

A’ grott’ M’chel er nù pastor cà t’nia ott figl’ e ogni juorn avia vrè cum’ avia fa p’ l’ rà ra magnà. Ropp rà  uerr’ mancav tutt e certi vot a muglier’ l’ facia’h truvà n’tavul’ na mnestr’ ca…

Leggende in dialetto: Il Morto. “U’muort”.

  Angluzz ier muort n’dù suonn nà nott r’ viern. Ier’ ancor giov’n e p’nzav r’ campà tant’ann . Na ser’, a figl’, mentr m’ttia’h a post a robba sua, s’ s’nti’h r’ chiamà rà stanz u’ lat’, s’afaccia’h ma…

Leggende in dialetto: La strega “A stre’h”.

A stre’h N’da nu vosh’ch’ scur n’g’ stav’ na femm’n ca  n’sciun’ avvcnav’ p’cché er’ na stre’h’. Canuscia’h ù riavul’ e ndò passav’ tutt’attuorn a iedd’ muria’h e r’vntava fridd. Quann iera nott, trasia’h n’dì cas’ e s’ purtav’ i…